Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
a. Opdrachtnemer: Virtual Adventures, gevestigd te Rotterdam aan de Aert van Nesstraat 45, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67376738, gevestigd aan de Aert van Nessestraat 45, 3012 CA te Rotterdam
b. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Virtual Adventures een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door Virtual Adventures.

Artikel 3 – Betaling
a. Betaling voor de diensten dient plaats te vinden voorafgaand aan de dienstverlening of uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum.
b. De eerste herinnering voor betaling wordt verstuurd 7 dagen na de vervaldatum van de factuur. Na een verdere periode van 7 dagen wordt de onbetaalde factuur overgedragen aan Mak Incasso BV uit Lelystad, Adres: Zilverparkkade 7, 8232 WJ Lelystad.
c. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever nadat de offerte is geaccepteerd, dient de opdrachtgever 50% van de oorspronkelijke offerte- of opdrachtwaarde te betalen als annuleringsvergoeding. Deze vergoeding dekt de gemaakte kosten en het verlies van potentiële inkomsten voor Virtual Adventures.
d. Bij het niet nakomen van de betaling voor de hosting en pakket, ondanks herinneringen en inzet van incasso, behouden wij het recht om ons financiële risico te beperken door de domeinnamen en hosting op te schorten.

Artikel 4 – Geheimhoudingsverplichting
a. Alle communicatie en informatie tussen Virtual Adventures, de opdrachtgever en diens klanten wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
b. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht gedurende de gehele duur van de samenwerking en blijft geldig tot vijf (5) jaar na beëindiging van de samenwerking tussen Virtual Adventures en de opdrachtgever.

Artikel 5 – Duur en Beëindiging
a. De overeenkomst tussen Virtual Adventures en de opdrachtgever heeft een initiële geldigheidsduur zoals gespecificeerd in het contract.
b. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
a. Virtual Adventures is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten voortkomend uit het gebruik van de digitale marketingdiensten, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
a. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van [jouw land/jurisdictie]. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [jouw stad/jurisdictie].

Artikel 8 – Scope van Diensten
a. Virtual Adventures zal zoekmachineoptimalisatie (SEO) diensten verlenen, inclusief keyword-analyse, on-page optimalisatie en linkbuilding.
b. Virtual Adventures zal sociale media marketing diensten aanbieden, waaronder het beheer van bedrijfspagina’s op verschillende platforms en het creëren van gepersonaliseerde content.
c. Virtual Adventures bouwt, onderhoudt en beheert websites voor opdrachtgevers, inclusief het ontwerp, de ontwikkeling, de inhoud en de technische ondersteuning.

Artikel 9 – Eigendom van Creatieve Werken
a. Alle bronbestanden van grafisch ontwerp, inclusief Photoshop-bestanden (PSD), Illustrator-bestanden (AI) en andere originele bestanden, blijven eigendom van Virtual Adventures, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 – Klant Verantwoordelijkheden
a. De opdrachtgever zal tijdig alle benodigde inhoud en materialen leveren voor het uitvoeren van de diensten, inclusief hoogwaardige afbeeldingen, logo’s en marketingteksten. b. De opdrachtgever zal feedback en goedkeuring voor verstrekte ontwerpen en inhoud tijdig verstrekken, normaliter binnen een periode van vijf (5) werkdagen na ontvangst.

Artikel 11 – Termijnen en Levering
a. Virtual Adventures zal maandelijkse voortgangsrapportage leveren aan de opdrachtgever, inclusief gedetailleerde statistieken over websiteverkeer, conversies en andere relevante KPI’s.
b. De opdrachtgever heeft het recht om maandelijks een evaluatievergadering aan te vragen om de voortgang van de campagnes te bespreken.

Artikel 12 – Revisies en Aanpassingen
a. Elke marketingcampagne omvat standaard twee revisierondes voor creatieve inhoud. Extra revisies zijn mogelijk tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.
b. Revisieverzoeken moeten binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de conceptmaterialen worden ingediend.

Artikel 13 – Beëindiging van de Overeenkomst
a. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met een opzegtermijn van 30 dagen te beëindigen, mits schriftelijk gemeld aan Virtual Adventures.
b. Virtual Adventures behoudt het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de opdrachtgever herhaaldelijk in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 14 – Communicatie
a. Officiële communicatie tussen de partijen kan ook mondeling plaatsvinden tijdens reguliere besprekingen, maar belangrijke beslissingen en wijzigingen moeten schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 15 – Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
a. Virtual Adventures behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen met schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na kennisgeving.

Contact

+31 (6) 34 55 61 46

available from 10:00 – 19:00

Email maarten@vaonline.nl